نشانی: تهران، بزرگراه شهید همت، جنب برج میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران،
کتابخانه مرکزی، طبقه همکف، اتاق شماره 5، گروه ترجمان دانش
-
کارشناس مسئول:  شهرام  قلی زادگان
تلفن: ۸۶۷۰۵۰۰۴   
پست الکترونیک: research.kteiums.ac.ir

Template settings