کارشناس مسئول: شهرام  قلی زادگان
تلفن: ۸۶۷۰۵۰۰۴   
پست الکترونیک:  research.kteiums.ac.ir
---

شرح وظایف:

1- ویرایش و بارگذاری پیام های ترجمان دانش منتج از طرح های تحقیقاتی دانشگاه در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور.
2- بررسی و اعلام نظر کارشناسی در مورد پروپوزال های ترجمان دانش در سامانه پژوهشیار.
3- درج اخبار و برنامه ها در وب سایت گروه ترجمان دانش.
4- انجام مکاتبات رسمی گروه ترجمان دانش از طریق اتوماسیون اداری.
5- همکاری در برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی.
6- همکاری در برگزاری جلسات گروه ترجمان دانش.
7- ارائه گزارش از فعالیت های گروه ترجمان دانش.

-

Template settings