دکتر پروانه رحیمی مقدم
     رئیس گروه (CV)

دکتر شبنم رضوی
(CV)

دکتر فرینار نصیری نژاد

(CV)


دکتر نسرین حسینی
(CV)

دکتر سارا مینائیان
(CV)

شرح وظایف اعضای گروه ترجمان دانش:

۱- آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی.
۲- تدوین راهنما ها و دستور العمل هایی برای استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی.
۳- ارزیابی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی.
۴- اعلام نظر در مورد طرح های ترجمان دانش ارائه شده در سیستم پژوهشیار.
۵- برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیتهای ترجمان دانش در علوم پزشکی.
۶- برگزاری جلسات کارگزاری دانش برای برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرح های تحقیقاتی.
۷- معرفی طرح های منتخب ترجمان دانش برای تقدیر در جشنواره های دانشگاهی.
۸- انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور.

-

Template settings