شرح وظایف اعضای گروه ترجمان دانش:

۱- آموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت های ترجمان دانش در انجام طرح های تحقیقاتی.
۲- تدوین راهنما ها و دستور العمل هایی برای استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی.
۳- ارزیابی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی از نظر به کارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرح های تحقیقاتی.
۴- اعلام نظر در مورد طرح های ترجمان دانش ارائه شده در سیستم پژوهشیار.
۵- برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی در مورد فعالیتهای ترجمان دانش در علوم پزشکی.
۶- برگزاری جلسات کارگزاری دانش برای برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرح های تحقیقاتی.
۷- معرفی طرح های منتخب ترجمان دانش برای تقدیر در جشنواره های دانشگاهی.
۸- انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور.

--

شرح وظایف کارشناس ترجمان دانش:

1- ویرایش و بارگذاری پیام های ترجمان دانش منتج از طرح های تحقیقاتی دانشگاه در پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور.
2- بررسی و اعلام نظر کارشناسی در مورد پروپوزال های ترجمان دانش در سامانه پژوهشیار.
3- درج اخبار و برنامه ها در وب سایت گروه ترجمان دانش.
4- انجام مکاتبات رسمی گروه ترجمان دانش از طریق اتوماسیون اداری.
5- همکاری در برگزاری کارگاه ها و برنامه های آموزشی.
6- همکاری در برگزاری جلسات گروه ترجمان دانش.
7- ارائه گزارش از فعالیت های گروه ترجمان دانش.

Template settings