آخرین اخبار
آرشیو
کارگاه آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار در دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
1403/04/17
کارگاه آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار در دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
روز یکشنبه 17 تیرماه 1403 کارگاه آشنایی با ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار در دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
دومین جلسه کارگروه انتخاب طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
1403/04/16
دومین جلسه کارگروه انتخاب طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
روز شنبه 16 تیرماه 1403 دومین جلسه کارگروه انتخاب طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
اولین جلسه کارگروه انتخاب طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
1403/04/04
اولین جلسه کارگروه انتخاب طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
روز چهارشنبه 30 خرداد ماه 1403 اولین جلسه کارگروه انتخاب طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
کارگاه آشنایی با مبانی ترجمان دانش و طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
1403/02/30
کارگاه آشنایی با مبانی ترجمان دانش و طرح های تحقیقاتی اثرگذار برگزار شد.
روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1403 کارگاه آشنایی با مبانی ترجمان دانش و ارزشیابی طرح های تحقیقاتی اثرگذار در انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور برگزار شد.
اطلاعیه ها
آرشیو
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
سامانه پژوهشیار
سامانه جامع کارگاه ها
Template settings