گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش- گزارش فعالیتها
گزارش فعالیتها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
گزارش فعالیت های گروه ترجمان دانش
  1397        1393-96     
 
نشانی مطلب در وبگاه گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=71.29179.49774.fa
برگشت به اصل مطلب