گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش- کارشناسان
کارشناسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

کارشناس مسئول: 
شهرام  محمدقلی زادگان
تلفن:...86705004

پست الکترونیک:  research.kte@iums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=71.10515.49775.fa
برگشت به اصل مطلب