دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فرم پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور


پژوهشگر ارجمند
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران پیام ترجمان دانش طرح های پژوهشی دانشگاه را که از ابتدای سال 1396 به اتمام رسیده‌اند از طریق پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشـور http://news.research.ac.ir منتشر می‌نماید. از این رو از پژوهشگران گرامی درخواست میگردد فرم زیر را تکمیل نمایند. 

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 نام و نام خانوادگی مجری اصلی طرح:

تذکر: برای پایان نامه ها، مجری اصلی طرح استاد راهنما می باشد و این فرم باید با اطلاع و هماهنگی استاد راهنما تکمیل شود.  

پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 نام و نام خانوادگی همکاران:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 تخصص مجری اصلی:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 مرتبه علمی (برای اعضای هیات علمی):
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
5 دانشکده و گروه آموزشی / مرکز تحقیقاتی:
با توجه به طرح تحقیقاتی مورد نظر، تنها یکی از دو مورد (1- دانشکده و گروه آموزشی   2- مرکز تحقیقاتی) مرتبط را نام ببرید. 
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 تلفن محل کار:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 تلفن همراه:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 Email:
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 موضوع اصلی طرح:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
10 عنوان طرح (به فارسی):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 عنوان طرح (به انگلیسی):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
12 واژگان کلیدی طرح (حداقل سه کلید واژه):
پاسخ را در کادر وارد کنید:
13 تاریخ اتمام طرح:

تاریخ شمسى:

14 کد طرح:
برای طرح هایی که در پژوهشیار ثبت شده اند، کد پژوهشیار درج گردد.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
15 نشانی اینترنتی مقاله منتج از طرح:
نشانی اینترنتی صفحه ای از مجله که مقاله در آن صفحه منتشر شده است درج گردد.
پاسخ را در کادر وارد کنید:
16 بر اساس مخاطب پیام، یک یا چند گروه هدف انتخاب کنید:
 رسانه ها و مردم
 متخصصان و پژوهشگران
 سیاستگذاران پژوهشی
 سیاستگذاران درمانی
17 پیام ترجمان دانش طرح تحقیقاتی را با توجه به نوع مخاطب در حداکثر 200 کلمه بنویسید:

پیام باید به زبان فارسی، حداکثر در 200 کلمه  و شامل سه بخش زیر (به صورت تفکیک شده) باشد:
1- اهمیت موضوع (حداکثر 50 کلمه)       2- مهمترین نتایج طرح به زبان غیر تخصصی (حداکثر 75 کلمه)      3- موارد کاربرد نتایج طرح (حداکثر 75 کلمه)
تذکر مهم: 
لطفا برای نوشتن اعداد اعشاری از نقطه استفاده کنید. مانند: 5.2 یا 6.4  در غیر این صورت هنگام انتقال مطالب به سایت دیگر، اعداد معکوس خواهند شد.