دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فهرست افرادآقای دکتر سید کاظم ملکوتی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
malakouti.kiums.ac.ir
آقای دکتر محمد علی سنجری
مدیر توسعه فناوری سلامت
عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
sanjari.maiums.ac.ir
خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم
رئیس گروه KTEC
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
rahimi.piums.ac.ir
خانم دکتر صدیقه خنجری
عضو کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
khanjari.siums.ac.ir
خانم دکتر فریبا کریم زاده اویندین
عضو کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
karimzadegan.miums.ac.ir
خانم دکتر فریناز نصیری نژاد
عضو کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
nasirinejad.fiums.ac.ir
آقای دکتر وحید راشدی
عضو کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
vahidrashediyahoo.com
خانم دکتر شبنم رضوی
عضو کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی
razavi.shiums.ac.ir
خانم دکتر سارا مینائیان
عضو کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی
sara.minaeiangmail.com
خانم دکتر نسرین حسینی
عضو کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب
nasrinhosseini501yahoo.com
خانم دکتر سوگند تورانی
عضو سابق کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
tourani.siums.ac.ir
خانم دکتر شهناز ریماز
عضو سابق کمیته علمی KTEC
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
rimaz.shiums.ac.ir

خانم آمنه السادات نورحسینی
کارشناس روابط دانشگاهی و امور بین الملل
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
kteciums.ac.ir
آقای شهرام محمد قلی زادگان
کارشناس مسئول روابط دانشگاهی و امور بین الملل
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
research.kteiums.ac.ir