دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فهرست افرادآقای دکتر سید کاظم ملکوتی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
عضو هیات علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
malakouti.kiums.ac.ir
آقای دکتر محمد علی سنجری
رئیس گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
عضو هیات علمی دانشکده علوم توانبخشی
sanjari.maiums.ac.ir
خانم دکتر شهناز ریماز
عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
عضو هیات علمی دانشکده بهداشت
rimaz.shiums.ac.ir
خانم دکتر صدیقه خنجری
عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی
khanjari.siums.ac.ir
خانم دکتر سوگند تورانی
عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
tourani.siums.ac.ir
خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم
عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
rahimi.piums.ac.ir
خانم دکتر فریبا کریم زاده اویندین
عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
karimzadegan.miums.ac.ir
خانم دکتر فریناز نصیری نژاد
عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
nasirinejad.fiums.ac.ir

خانم آمنه السادات نورحسینی
کارشناس روابط دانشگاهی و امور بین الملل
مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
kteciums.ac.ir
آقای شهرام محمد قلی زادگان
کارشناس مسئول روابط دانشگاهی و امور بین الملل
مدیریت ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش
research.kteiums.ac.ir